شرکت تدبیر انرژی کامل

خرید دیماند و قرارداد های اتصال به شبکه و اوراق گواهی ظرفیت

براساس مصوبه شماره ۱۴۵۹۳۷/ت۵۰۹۹۹ه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ هیئت وزیران و بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۵۶۸۱/۹۵ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ وزیر نیرو، شرکت برق منطقه‌ای هیچگونه تعهدی در قبال تأمین انرژی برق مورد نیاز متقاضي ندارد و متقاضي موظف است انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق یکي از روشهای زیر تأمین نماید:

  • احداث نیروگاه
  •   انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه های جدید الاحداث
  •   خرید بسته های ظرفیت و انرژی از بورس انرژی

همواره در بحث احداث کارخانه ها و صنایع، موضوع اصلی و اساسی تامین برق میباشد. بر اساس مصوبه های وزارت نیرو تمامی صنایع جدید الاحداث و یا متقاضی توسعه ملزم به خرید دیماند هستند. این موضوع نیازمند بررسی وضعیت خطوط و پست های فشارقوی منطقه و تعیین نقطه اتصال به شبکه میباشد که بررسی و مطالعه این موارد در پایداری، هزینه احداث، راه اندازی و بهره برداری تاثیر مستقیم دارد.در این راستا شرکت تدبیر انرژی کامل با بهره گیری از متخصصین مجرب و باتجربه و با اشراف بر شبکه های بالادستی خطوط و پست های کشور، اقدام به جانمایی و مطالعات مربوط در این حوزه مینماید.

لیست پروژه ها