1439-Large.jpg
شرکت تدبیر انرژی کامل

پست های فشارقوی و فشار متوسط

انجام خدمات مهندسی، نظارت عالیه و نظارت كارگاهی پست‌های فشار قوی و فشار متوسط در برق‌های منطقه‌ای و صنایع مختلف در داخل و خارج از كشور با استفاده از مطالعات پایه، ‌مفهومی و طراحی تفصیلی در كلیه‌ی سطوح ولتاژی توسط شرکت تدبیر انرژی کامل انجام می‌گیرد. از مهمترین فعالیت‌های این حوزه در بخش طراحی می‌توان به انجام مطالعات و طراحی سیستم برق‌رسانی برای طرح‌های جامع در صنایع مختلف، تنظیم رله‌ی مجتمع‌های صنعتی، طراحی و مهندسی سیستم هودک در سطح ولتاژ ۵۰۰± كیلوولت، طراحی پست‌های نوع گیس و آیس به صورت هایبرید، طراحی تفصیلی و مهندسی (بخشE از قراردادهای اپک در پست‌های انتقال و نیروگاهی)، طراحی و پیاده‌سازی نقشه‌های اجرایی جانمایی و مقاطع پست‌ها به صورت سه‌بعدی، پیاده‌سازی روش‌های مدرن مدیریت سرمایه، انجام مطالعات جامع سیستم و حالت گذرا با نرم‌افزارهای معتبر بین‌المللی، مطالعات مربوط به اخذ وام‌های بین‌المللی در پروژه‌های ملی برق، برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص طراحی، مدیریت پروژه، بهره‌برداری و اپراتوری پست‌های فشار قوی، تهیه نقشه‌های برابر ساخت (از بیلت) سه‌بعدی با استفاده از تکنولوژی لیزراسکن زمینی در پست‌های فشارقوی و به كارگیری روش‌های نوین در طراحی و اجرای پروژه‌ها با استفاده از ساختارهای فنی و اقتصادی با درنظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی و مطالعات میدانی اشاره نمود.

لیست پروژه ها