شرکت تدبیر انرژی کامل

چشم انداز

شرکت تدبیر انرژی ایران متشکل از نیروی انسانی متبحر، با تجربه و متخصص در حوزه های مختلف انرژی، اقتصاد انرژی و بازار برق است که در راستای نیل به اهداف و چشم انداز بلند مدت خود گام برمی دارند:

  • کمک به افزایش بهره وری در تامین برق صنایع کلیدی و مصرف بهینه و مناسب برق در صنایع کشور
  • رونق مولدهای انرژی نو در کشور و استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور توسعه پایدار ایران
  • ایجاد تیم مشاوره دقیق و تخصصی در حوزه سرمایه گذاری به منظور استفاده بهینه و هدفمند از منابع مالی برای ارتقای صنعت و زیرساخت های کشور