قرارداد دوجانبه برق-تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

قرارداد دوجانبه پردیس صنعت زنده رود

اطلاعات فنی پروژه

برق منطقه ای

اصفهان

درصد انرژی خریداری شده

%۵۰

مکان کارخانه

اصفهان

سال قرارداد

۱۳۹۹