برق سبز-شرکت تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

پروژه تأمین برق تجدیدپذیر شرکت امیا پارس از بازار فیزیکی بورس انرژی