Electric tower, power generation
شرکت تدبیر انرژی کامل

پست های فشارقوی و فشار متوسط

انجام خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی پست‌­های فشار قوی و فشار متوسط در برق منطقه­‌ای و صنایع مختلف و با استفاده از مطالعات پایه، مفهومی و طراحی تفضیلی در کلیه‌ی سطوح ولتاژی توسط شرکت تدبیر انرژی کامل انجام می­‌گیرد.

از مهم­ترین فعالیت های این شرکت در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تهیه اسناد مناقصات و برگزاری مناقصه‌ خرید و تأمین تجهیزات و انعقاد قرارداد با سازنده
  • کنترل مهندسی اسناد، فرآیند­ها و تجهیزات
  • مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل طرح­‌ها و پروژه‌ها
  • انطباق طرح با مشخصات قرارداد خرید، نظارت بر آزمون­­‌ها و تست­‌های کارخانه‌­ای
  • نظارت بر مراحل اجرا، نصب، راه‌اندازی و بهره­‌برداری
  • تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیار­های فنی
  • نظارت بر اجرای کار کلیه‌ی پیمانکاران

لیست پروژه ها