برق سبز-شرکت تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

تأمین برق تجدیدپذیر شرکت صنایع فروآلیاژ ایران از تابلو سبز بورس انرژی