برق سبز-شرکت تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

تأمین برق تجدیدپذیر شرکت چدن‌سازان از تابلوی سبز بورس انرژی