قرارداد دوجانبه برق-تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

قرارداد دوجانبه شرکت فروسیلیسیم خمین

اطلاعات فنی پروژه

برق منطقه ای

باختر

میانگین صرفه‌جویی در هزینه برق طی مدت همکاری

۷۰ میلیارد ریال

درصد انرژی تأمین‌شده از طریق قرارداد دوجانبه

۹۰ درصد

سال قرارداد

۱۴۰۲