برق سبز-شرکت تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

مطالعات فنی و اقتصادی احداث نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی ۳ مگاواتی شرکت سیمان داراب