برق سبز-شرکت تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

پروژه تأمین برق تجدیدپذیر شرکت آهن و فولاد ارفع از بازار فیزیکی بورس انرژی