برق سبز-شرکت تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

پروژه تأمین برق تجدیدپذیر شرکت سیمان اردستان از تابلو سبز بورس انرژی