برق سبز-شرکت تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

پروژه تأمین برق تجدیدپذیر شرکت فروسیلیسیم خمین از بازار فیزیکی بورس انرژی