برق سبز-شرکت تدبیر انرژی کامل
شرکت تدبیر انرژی کامل

پروژه تأمین برق تجدیدپذیر شرکت مه‌باد میلان و مهابادریس از تابلو سبز بورس انرژی